Alle blog artikelen

Wat zijn de consequenties als een partij deskundigenonderzoek belemmert?

In civiele procedures komt het met regelmaat voor dat de rechtbank een deskundigenonderzoek gelast. ...

Rechter wijst vordering tot volledige lockdown COVID-19 af

Met betrekking tot de recente uitbraak van het coronavirus – COVID 19 – gaan er regelmatig stemm...

Autorijder botst bij supermarkt tegen paaltje aan: wie is aansprakelijk?

Het is een klassiek aspect binnen het aansprakelijkheidsrecht: gevaarzetting. Als iemand (onbewust) ...

Algemene voorwaarden vernietigd: geen redelijke mogelijkheid tot kennisneming

Algemene voorwaarden: vrijwel elke onderneming gebruikt het. Daarbij verschilt wel vaak het tijdstip...

Ragetlie-regel: beëindiging van een (mondelinge) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Is er tussen werknemer en werkgever sprake van een mondelinge arbeidsovereenkomst, dan heeft de werk...

Hof verleent moeder vervangende toestemming tot verhuizing

Als ex-partners met kinderen uit elkaar gaan, dan komt het vaak voor dat een van hen wilt verhuizen....

Rechter wijst vordering tot uitbetaling roostervrije dagen na einde dienstverband toe

Vrijwel elke CAO bevat bepalingen over rechten en plichten van werknemers bij feestdagen. Recent sto...

Verzoek tot handlichting: hoe gaat dat in zijn werk?

Een meerderjarige is volgens de wet volledig handelingsbekwaam. Hij of zij mag in principe alle rech...

VvE-lid lijdt schade aan vloer door defecte waterleiding: VvE aansprakelijk?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) dient vaak veel zaken te regelen voor onderhoud aan appartementen....

Leerling lijdt schade tijdens schoolactiviteit: school aansprakelijk?

Basis- en middelbare scholen hebben een zogenoemde zorgplicht t.a.v. hun leerlingen. Dat betekent da...

Kantonrechter: bank dient boete terug te betalen, ondanks vervroegde aflossing krediet

Bij een kredietovereenkomst staat vaak in de overeenkomst dat de kredietnemer een boete moet betalen...

Hoe zijn de kosten voor kinderopvang na scheiding tussen echtgenoten verdeeld?

Echtgenoten zijn verplicht om samen de kosten te dragen voor zorg en opvoeding over hun kinderen. Da...

Omgangsregeling: wanneer is er sprake van family life tussen vader en kind?

Als de vader een kind niet heeft erkend en de relatie met de moeder wordt verbroken, kan de vraag zi...

Partijverklaring levert onvoldoende bewijs op: rechtbank wijst vordering af

In een gerechtelijke procedure geldt het uitgangspunt dat partijen bewijs op alle mogelijke manieren...

Geen gelegenheid tot kennisneming algemene voorwaarden: AV vernietigd

De wet bepaalt dat een contractspartij een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om van de alge...

Procespartij licht producties niet toe: vorderingen afgewezen

In een civiele dagvaardingsprocedure dient een partij in het kader van art. 150 Rv te stellen en zo ...

Rechtbank verklaart partij niet-ontvankelijk wegens onvoldoende belang

Bij het instellen van een procedure geldt het adagium ‘geen belang, geen actie’. Daarmee wordt t...

Ontkenning vaderschap: hoe zit het met behoud van de geslachtsnaam?

Als een erkenning wordt vernietigd of het vaderschap wordt ontkend, heeft dat onder meer consequenti...

Vader wil geen omgangsregeling: verzoek door moeder afgewezen

Een omgangsregeling is vaak van sterk belang voor de ontwikkeling van kinderen. Op die manier kunnen...

Behoeftigheid partneralimentatie op basis van de hofnorm

Als echtgenoten uit elkaar gaan, dan kan de plicht ontstaan dat de meest draagkrachtige echtgenoot a...

Hof wijst loonvordering af: verjaring is niet op juiste wijze gestuit

Als een partij een vordering op een andere partij heeft, dan moet deze partij tijdig aanspraak maken...

Partij komt afspraken niet na: strijd met gewoonterecht?

Wanneer partijen een overeenkomst met elkaar sluiten, zijn de gemaakte afspraken over het algemeen v...

Partij vernietigt aandelenovereenkomst t.w.v. €400.000,- op grond van bedrog

Met regelmaat komt het voor dat een partij een overeenkomst sluit, maar dat (achteraf bezien) een ve...

Kort geding: mag een ouder eenzijdig een ouderschapsplan wijzigen?

Als de rechtbank een ouderschapsplan inclusief omgangsregeling opneemt in een uitspraak, mogen ouder...

Gebruiksvergoeding & gebruik echtelijke woning: de voorwaarden

Als echtgenoten uit elkaar gaan, kan geschil ontstaan over de vraag wie van hen in de echtelijke won...

Bindend advies aanvechten via de rechtbank: wanneer kan dat?

Hebben partijen een geschil en willen ze deze niet voorleggen aan de rechter, dan kunnen zij eventue...

Ouderlijk gezag wijzigen: de voorwaarden op een rij

Ouders kunnen het ouderlijk gezag wijzigen naar eenhoofdig gezag of gezamenlijk gezag. In het laatst...

Vordering tot inzage ex. art. 843a Rv: de voorwaarden

In aansluiting op het adagium ‘wie stelt, bewijst’ is bewijsvergaring vaak een essentieel elemen...

Hof beëindigt ouderlijk gezag wegens verstrijken aanvaardbare termijn

Bij een voorgenomen beëindiging van het ouderlijk gezag (ontheffing of ontzetting) bepaalt de recht...

Rechter: Facebook dient valse advertenties te verwijderen

In de media werd breed uitgemeten dat Facebook door de rechter op de vingers is getikt. In een door ...