In een recente kort gedingprocedure stelt eiser een vordering in tot contactverbod en een publicatieverbod jegens gedaagde. Dit naar aanleiding van onrechtmatige uitlatingen van gedaagde jegens eiser op Marktplaats en Facebook. Onze advocaat mediarecht bespreekt deze zaak en legt uit wanneer in kort geding een contactverbod en een publicatieverbod kan worden verkregen.

Marktplaats

De feiten in de zaak waren als volgt. Eiser houdt zich beroepsmatig bezig met het fokken van verschillende hondenrassen. Als er nieuwe nestjes geboren zijn biedt eiser de puppy’s door middel van advertenties te koop aan op marktplaats. Gedaagde heeft in reactie op deze advertenties een aantal berichten geplaatst met een negatieve inhoud. Zo riep gedaagde onder meer op om niet (langer) puppy’s te kopen bij eiser en werden kopers opgeroepen om zich als gedupeerde bij haar aan te sluiten. Tot slot vermeldde zij dat er via Google vele negatieve informatie over eiser te vinden was, dat elk nestje een ‘gelegenheidsnestje’ was en dat de honden op een later moment gedragsproblemen kregen.

Diverse accounts op Marktplaats

Op 20 december 2017 stuur gedaagde een mail aan de zoon van eiser, waarin zij vroeg of diegene familie was van de hondenfokker op Marktplaats. Zij keurde het gedrag van eiser sterk af en liet zich negatief uit over de handelswijze van eiser. Zo stelde zij onder meer dat er vele zieke pups op Marktplaats te koop werden aangeboden en dat de moederhonden nooit daglicht zouden zien. Vervolgens plaatste zij een bericht op de openbare Facebookpagina ‘Koop Hier Nooit Een Pup’ waarin zij opriep om nooit honden te kopen bij eiser, onder vermelding van voornoemde feiten.

Contactverbod onder last van dwangsom?

In de procedure vordert eiser, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, een contactverbod van gedaagde op straffe van een dwangsom van € 2000,00 per keer dat zij het verbod overtreedt. Daarnaast vordert eiser een publicatieverbod, waarbij het gedaagde verboden wordt de woorden of woordcombinaties stabij, heidewachtel, bordercollie, kooiker, beagle, labrador, golden retriever te gebruiken onder verbeurte van een dwangsom van € 1000,00 per keer dat zij het verbod overtreedt.

Spoedeisendheid

De rechter komt allereerst tot het oordeel dat er sprake is van spoedeisendheid. Daarmee is voldaan aan een van de voorwaarden voor het instellen van een kort geding. In de procedure geeft gedaagde toe dat zij de desbetreffende uitlatingen op Marktplaats en Facebook heeft geplaatst. De rechter oordeelt dat de uitlatingen van gedaagde er kort samengevat op neerkomen dat eiser een ‘broodfokker’ is, hetgeen wordt aangemerkt als een belediging voor een bedrijf dat zich beroepsmatig bezig houdt met fokken. De overige uitlatingen, waaronder dat de puppy’s van eiser allen ziek en besmet zouden zijn, worden door eiser weerlegd. Gedaagde geeft op de zitting toe nooit op het terrein van eiser te zijn geweest en nooit honden van eiser heeft gekocht. Zij stelt haar uitlatingen te baseren op contacten in 2009 met twee eigenaren van een hond die zij bij eiser zouden hebben aangeschaft. Daarnaast kan zij tijdens de zitting niet onderbouwen dat vele van de puppy’s van eiser zouden lijden aan aangeboren ziektes of gedragsproblemen. De rechter concludeert dat gedaagde in dit verband slechts heeft gewezen op enkele niet-verifieerbare uitlatingen van derden op internet.

Schade door negatieve uitlatingen

De rechter oordeelt dat gedaagde niet aannemelijk heeft kunnen maken dat de door haar geuite aantijgingen op Marktplaats en Facebook op waarheid berusten. Daartegenover staat dat de uitlatingen zeer schadelijk kunnen zijn voor de onderneming van eiser. Van belang is immers dat potentiële kopers zich laten leiden door deze negatieve, openbaar toegankelijke berichtgeving op het internet. De rechter oordeelt dan ook dat de uitlatingen niet onder de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting vallen en dat gedaagde om die reden dan ook onrechtmatig handelt jegens eiser.

Onthouding door gedaagde

Gedaagde stelt tijdens de zitting niet langer meer contact te zullen zoeken met eiser en zich te onthouden van het plaatsen van voornoemde (negatieve) berichten op het internet. De rechter wijst er in dit verband op dat het in het belang van eiser is dat gedaagde zich onthoudt van het opnemen van contact met eiser. De vordering van eiser wordt door de rechter dan ook toegewezen. Gedaagde mag gedurende 24 maanden na betekening van het vonnis geen contact opnemen met eiser, op straffe van een dwangsom van € 2000,00 per keer dat het verbod wordt overtreden met een maximum van € 10.000,00. Daarnaast mag gedaagde gedurende 24 maanden na betekening van het vonnis geen uitlatingen op internet doen welke terug zijn te herleiden tot eiser met de woorden  of woordcombinaties stabij, heidewachtel, bordercollie, kooiker, beagle, labrador, golden retriever. Dit op straffe van een dwangsom van € 1000,00 per overtreding, met een maximum van € 10.000,00.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 21 augustus 2018 Leestijd: 3 minutes